Privacyverklaring

Studio-Lijn, Adviesbureau Voor Voeding, diëtiste Elles Roorda gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als jij je aanmeldt bij Studio-Lijn, dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:
NAW
Geboortedatum
BSN
Telefoonnummer/mobiel
Emailadres
Gegevens zorgverzekering
Specifieke medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Diëtiste Elles Roorda heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
Studio-Lijn, Adviesbureau Voor Voeding bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Studio-Lijn, Adviesbureau Voor Voeding zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Studio-Lijn, Adviesbureau Voor Voeding heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.
Studio-Lijn, Adviesbureau Voor Voeding zal jouw gegevens uitsluitend digitaal invoeren bij Ensemble, software & consultancy waarmee Studio-Lijn, Adviesbureau Voor Voeding een verwerkersovereenkomst heeft. Dit bedrijf gebruikt Evry online voor diëtetiek volgens de AVG bepalingen. Zij garanderen een hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Studio-Lijn, Adviesbureau Voor Voeding blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Voor de cliënten in de ketenzorg wordt gebruikt gemaakt van het digitale Viplive platform van Calculus. In mei van dit jaar is ook met hun een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@studio-lijn.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Studio-Lijn, Adviesbureau Voor Voeding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan telefonisch contact met ons op, op nummer 06 29286818.